Annrë ʃproɠë:

Dë Stellarium izz’ən fraajë uff-kwellë-runndəl-tsajģǎ fǎ tajnë ottnǎ. Dë tsajķt’ən voriģģë himməl inn traaj krestë, gënaw ‘zǒ vǐ vass’të sin test mymm’m plaŋŋgë aw, mytt fɛnn-klezǎ orrǎ mydd’ən fɛnn-roř.

Dë kippt pǒnuttst inn runndəl-tsajģǎ-aws-ʃajnǎ. Tu norë ‘dajn mitt-ottnuŋŋë ʃtellë unn faŋŋ ån.

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë. Hiǎ tsajķt’s åx’tǐ ʃtɛnnë-pilldǎ-liņņë, trikk C fǎ’zë ån- orrǎ aws-maɠɠë.

Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

app-pilldǎ kuggë »
Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

app-pilldǎ kuggë »
Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

app-pilldǎ kuggë »

Klikk uffs pillt liŋŋs fǎ meř tiŋŋs vizzë

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5

pǒnuttsliķķƙedë

himməl

 • hawpst ån-lisstuŋŋ mytt meř vǐ 600.000 ʃtɛnnë
 • extra catalogues with more than 177 million stars
 • default catalogue of over 80,000 deep-sky objects
 • extra catalogue with more than 1 million deep-sky objects
 • ʃtɛnnë-pilldǎ unn moluŋŋë fønn’ë gëʃtɛnnë
 • constellations for 20+ different cultures
 • pilldǎ fønn nevvluŋŋë (dǐ kanns Messier ån-lisstuŋŋ)
 • voriģģë Milliķķ-veķ
 • åriķķ voriķķ lufft-tuxx, sunnëuff-kaŋŋk unn sunnëunnǎ-kaŋŋk
 • dǐ runntlë unn yrë mondë

tswiʒʒë-pillt

 • n ʃtarrək ån-tsijuŋŋ
 • tsajt-hɛʒʒuŋŋ
 • fil-ʃproɠiķķ tswiʒʒë-pillt
 • fiʃʃ-awë-aws-ʃajnuŋ fǎ ƙupplë fønn runndəl-tsajģǎ
 • aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliģģë ʃpiģəl fǎ ‘dajn ajķnë ƙubbəl mytt nittrë prajs
 • kanns naj pilltliķķ tswiʒʒë-pillt unn kresriķķ knøbbë-platt-hɛʒʒuŋŋ
 • fɛnn-roř-hɛʒʒuŋŋ

siķķtuŋŋ

 • ekkwǎtoriģģë unn azzëmuttliģģë kradë
 • flimmruŋŋ fønn’ë ʃtɛnnë
 • ʃtɛnn-ʃubbë
 • tails of comets
 • iridium flares simulation
 • ån-ʃtelluŋŋ fønn finnstřnizzë
 • supernovae and novae simulation
 • 3D sceneries
 • ɛnnriģģë lannt-ʃafftë, jetts mytt aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliķķ prajt-pillt

sellvǎ-ɛnnriķķƙet

 • iss-ʃtannt fønn inn-ʃteģģǎ fǎ gëmaxxnë mondë dëpaaj-tun, ån-ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-roř-aw, ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-rorë unn nøxx meř...
 • meķliķķƙet fǎ najë keģë-ʃtɛnn fømm’m sunnë-iss-ʃtannt dëpaaj-tun fønn ånn-liņņë kwellë...
 • tu ‘dajn ajķnë keģë-ʃtɛnn fømm’m tiʋë himməl, lannt-ʃafftë, gëʃtɛnnë-pilldř, ʃrifftë dëpaaj...

najiķķƙedë

  Unable to open RSS Feed http://sourceforge.net/export/rss2_projnews.php?group_id=48857&rss_fulltext=1 with error Failed connect to sourceforge.net:80; No route to host, exiting

system requirements

minimal

 • Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.10.0 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 3.0 and GLSL 1.3
 • 512 MiB RAM
 • 250 MiB on disk

recommended

 • Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.10.0 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 3.3 and above
 • 1 GiB RAM or more
 • 1.5 GiB on disk

ǎƭaʋʋǎ

Ån-ʃtrɛŋŋuŋŋs-firǎ Fabien Chéreau
Graphic designer: Johan Meuris
Ǎƭaʋʋǎ: Bogdan Marinov, Alexander Wolf, Timothy Reaves, Guillaume Chéreau, Georg Zotti, Marcos Cardinot, Florian Schaukowitsch
Continuous Integration: Hans Lambermont
Provǎ: Khalid AlAjaji
unn’dǐ kannzë annrë lajt inn’ë gëmajnʃafft

social media

mitt-hellʋë

Tǔ ƙannst meř ivviķķ’tě Stellarium lɛnnë, mitt-hilləf krin unn’dǐ ån-ʃtrɛŋŋuŋŋ hellʋë ånn’tɛnnë liŋŋgë:

bzr

S lettstë app-pillt fønn’ë maɠɠuŋŋ fømm’m Stellarium kippt imm’m Bazaar uff-gëhop, n aws-gëteldë iss-ʃtannt fǎ’dǐ hɛʒʒuŋŋ fønn no-kugguŋŋë. Vɛnns’të raws-kevvuŋŋë fømm’m Stellarium vǔ gëmaɠɠ’ ‘ən-kevvën sɛnn sammǎ-pawë villst, iss tazz’əs platts fǎ’dě kwellë-ƙot sëhollë.

git

The official Git-mirrors of latest source code of Stellarium.

irc

Gëʃpreģǎ inn vɛrrkliķķ tsajt ivviķķ’tě Stellarium ƙamm’mǎ imm’m IRC ƙenəl #stellarium åmm’m IRC netts-vɛrrək freenode maɠɠë. Pǒnutts tajnë lipstë ƙunn fønn IRC fǎ’dyķķ mymm’m chat.freenode.net ån-hɛŋŋgë orrǎ fǎsuxx’s netts-ådiķķ gëmaxxnë tswiʒʒë-pillt.

mitt-hellʋǎ unn frajndë

Dë Stellarium kippt gëmaxx tørriķķ’tǐ ån-ʃtrɛŋŋuŋŋë fømm’m maɠɠǎ-timm, mydd’ë hilləf unn mitt-hilləf fønn’tɛnnë lajt unn tsinnf.

Afrikaans ‫العربية‬ Azərbaycan dili euskara Esperanto Беларуская български বাংলা bosanski Català česky Deutsch Ελληνικά English English (Canada) English (United Kingdom) español فارسی Suomen français Gàidhlig ქართული ენა 한국어/조선말 Кыргызча Latin latviešu valoda magyar nyelv Hrvatski Hunns-rikk Bahasa Indonesia íslenska Italiano 日本語 Bahasa Melayu Norsk bokmål Nederlands Polski Português (Brazil) Português Română русский slovenčina Српски svenska ภาษาไทย Türkçe gjuha shqipe українська Tiếng Việt 中文、汉语、漢語 简体中文 香港繁體中文 臺灣正體中文